Nevidna elektronska ograja za pse d-fence 2002 black (vključno z 100m žice 0,75 mm)
Nevidna elektronska ograja za pse d-fence 2002 black (vključno z 100m žice 0,75 mm) Nevidna elektronska ograja za pse d-fence 2002 black (vključno z 100m žice 0,75 mm)

Nevidna elektronska ograja za pse d-fence 2002 black (vključno z 100m žice 0,75 mm)

d-fence-2002-black
2626
Codice SKU: d-fence-2002-black
Codice utente: 2626

An unrivaled system of invisible fence with BACK SOURCE !!! Thanks to the battery, this model watches your dog for up to 16 hours even in the event of a power supply failure !!!

The model includes a black transmitter generator and the set is intended for installation up to 2200 m . The package contains 100 m wire of 0.75 mm 2 cross section , with the possibility of buying another antenna wire.

Installation length - recommended wire cross-section 
up to 400 m - 0.75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm2

600 m - 900 m - 1,5 mm2

900 m - 2200 m - 2,5 mm2

We guarantee the correct installation only when buying a suitable wire cross section (depending on the size of the plot) with us or with our dealers.

Disponibile ( 1 )
InStock
197,01 € 161,48 € + IVA
kos

Product details

Thanks to the electronic invisible fence, your dog will learn to respect the boundaries of the defined space very quickly and will move freely only in places where there is no danger.

THE COMFORT BENEFIT OF THIS MODEL: This model contains a BATTERY BATTERY that will ensure safe operation of the device in the event of a power failure for up to 16 hours !!!!

The electronic invisible fence 202/2002 consists of a transmitter generator with a backup battery, a receiver and an antenna, here is a simple insulated wire. The transmitting generator generates a signal into the antenna wire to help you circumscribe the selected area by the alert and correction zone. The receiver attached to the dog collar scans the signal from the installed antenna wire, if it crosses the limit of the first (alert) band, the receiver begins to emit an intermittent beep. If the dog does not respond to the sound alert and exceeds the boundary of the second (correction) band, the receiver will simultaneously output the acoustic signal and the pacing pulse. The intensity of the stimulus pulse as well as the correction and warning zone widths can be easily setThe number of dogs with the attached receiver on the collar is not limited. The collar is compact and waterproof and, due to its low weight and ergonomic design, it can be used for all breeds of dogs.

Electronic systems of generator and collar use modern technology based on single-chip microprocessors. The device is suitable for any type of terrain, and can be easily installed with conventional tools. In order for the invisible fence system to work, the wire must be connected to the transmitter and form an unbroken wire loop (avoid damaging it). From the transmitter you will develop the wire around your land. The wire can be placed on the ground, shallowly buried (max. 10 cm deep) or attached to an existing fence or wall (in this case up to 30 cm above the ground). The standard package includes 100m antenna wire. If you need more than 100 m, you can buy another package with us and then connect the wire using the notched connectors (notched connectors are part of the base pack). If you want, so that the dog can freely walk through a certain place on your land, which you have to lead the wire, wind the outgoing wire around the incoming one, the twisting of the wires around itself causes the emitted waves to be disturbed, and the dog can move freely. The antenna voltage does not exceed 12 V, therefore there is no danger even if the conductor is broken. For better orientation, it is possible to mark a defined area of ​​the target.

Installation length - recommended wire cross-section 
up to 400 m - 0.75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm2

600 m - 900 m - 1,5 mm2

900 m - 2200 m - 2,5 mm2

The device has the option of setting the generator for short or long antenna wire installation.

d-fence 202/2002 2nd Generation allows switching of generator output, which is generated in antenna wire. This feature allows fine adjustment of the warning and correction zones for short installations (up to 400 m of antenna wire) and for long installations (over 400 m of antenna wire). The newly purchased generator is pre-set for installation up to 400 m from the factory. If your installation is longer, the following settings are required.

Advantages of an invisible fence d-fence:

 • very easy and quick installation (plot can be functional within 1 hour)
 • cheap and very variable option of the fencing of the plot - if necessary, you can change the fence in a while according to the current requirements (the boundary of the pool, the flower beds, the entrance doors to the house, etc.)
 • the plot is "invisible", ie. it does not disturb the view of the surroundings or aesthetically disturbs the garden
 • can add an existing fence that the dog still overcomes (skips, submerges, bites ...)
 • you can hold any number of dogs in the defined space
 • a 9.6V backup battery that serves as a backup power supply in the event of a power failure, is able to supply the voltage to the transmitting generator for up to 16 hours.

Transmitter generator

 • 1st zone (warning): continuously adjustable from 0 to 15 meters (depending on model and length of the antenna wire)
 • 2nd band (correction): continuously adjustable from 0 to 15 meters (depending on model and length of the antenna wire)
 • wire: low impedance copper insulated 0.75 to 2.5 mm 2 , length max. 2200 meters
 • power supply: adapter 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
 • boundary area: maximum 30 ha (with square installation)
 • Dimensions 156 x 116 x 35 mm (L x W x H)

Collar

 • dimensions: 34 x 43 x 64 mm
 • weight: 60 grams (without battery and contact points)
 • power supply: lithium battery CR2 3V
 • battery life: 6 months in standby mode
 • adjustable neck circumference: approx. 15 to 72 centimeters
 • operating temperature -10 to 50 degrees Celsius
 • waterproof, protected from immersion in water
 • the intensity of the stimulus pulse can be set on a collar in 8 levels
 • the ISIT function allows you to detect the presence and intensity of interfering signals in locations where you plan to install the antenna wire to prevent potential problems with the correct function of the d-fence

 

Scope of delivery

 • transmitting generator
 • Receiver with woven belt
 • 100 m of wire with a cross section of 0.75 mm 2
 • 2 pcs of contact points 12 mm and 2 pcs 17 mm
 • lithium battery CR2 3V 
 • backup battery 9.6V
 • magnet with neckline
 • power adapter
 • test glow
 • antenna connector
 • connector connectors for wire connection 2 pcs
 • plastic anchors for mounting the transmitting generator on the wall 2 pcs
 • screws for fixing the transmitting generator to the wall 2 pcs
 • instructions and warranty sheet
 • instructional DVD

Zahvaljujoč elektronski nevidni ograji se bo vaš pes naučil spoštovati meje definiranega prostora zelo hitro in se prosto gibal le v krajih, kjer ni nevarnosti.

Nepremagljiva Prednost tega modela: Ta model vključuje rezervno baterijo, ki bo zagotavljal varno delovanje opreme med izpadom električne energije za do 16 ur !!!!

Elektronska nevidna ograja 202/2002 je sestavljena iz generatorja oddajnika z rezervno baterijo, sprejemnikom in anteno, tukaj je preprosta izolirana žica. Oddaja generator generira signal za anteno žico, s katero se prostorski izbrani opozorilo območja in popravek območje. Sprejemnik nameščen na ovratnik psa zazna signal razmnoževalnega od nameščene antene žico premaga mejo prvi pes (opozorilo) območja, bo sprejemnik oddaja občasno zvočni signal. Če se pes ne odzove na zvočno opozorilo in presega mejo drugega (korekcijskega) pasu, bo sprejemnik istočasno oddajal zvočni signal in impulz pečenja. Z lahkoto lahko nastavite intenzivnost pulza stimulacije, kot tudi širino korekcije in opozorilne coneŠtevilo pse z veznim sprejemnikom na ovratniku ni omejeno. Ovratnik je kompakten in nepremočljiv, zaradi majhne teže in ergonomske oblike pa se lahko uporablja za vse pasme psov.

Elektronski sistemi generatorja in ovratnika uporabljajo sodobno tehnologijo, ki temelji na mikroprocesorjih z enim čipom. Naprava je primerna za vse vrste terenov in jo je mogoče preprosto namestiti z običajnimi orodji. Da bi sistem nevidne ograje deloval, mora biti žica priključena na oddajnik in oblikovati neprekinjeno žično zanko (preprečiti je, da bi jo poškodoval). Iz oddajnika boste razvili žico okoli svoje zemlje. Žico lahko postavite na tla, plitko zakopano (največ 10 cm globoko) ali pritrjeno na obstoječo ograjo ali steno (v tem primeru do 30 cm nad tlemi). Standardni paket vključuje 100m antenske žice. Če potrebujete več kot 100 m, lahko z nami kupite še en paket in nato žico povežete z zrezanimi konektorji (zrezani konektorji so del osnovnega paketa). Če želite, tako da lahko pes prosto skozi neko mesto na vaše nepremičnine, ki mora voditi žice, navijanje žice okoli dohodni odhodni, žice zavite okrog seboj povzroča izumrtje oddanih valov in pes lahko prosto giblje na tem mestu. Napetost antene ne presega 12 V, zato ni nevarnosti, tudi če je prevodnik prekinjen. Za boljšo usmerjenost je mogoče označiti določeno območje tarče.

Montažna dolžina - priporočeni žični presek 
do 400 m - 0,75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm 2

600 m - 900 m - 1,5 mm 2

900 m - 2200 m - 2,5 mm 2

Naprava ima možnost nastavitve generatorja za namestitev kratke ali dolge antenske žice.

d-ograja 202/2002 2. generacija omogoča preklapljanje generatorske moči, ki nastaja v antenski žici. Ta funkcija omogoča fino nastavitev opozorila in korekcijskih cone za kratko montažo (do 400 m antenske žice), medtem ko je za dolgo vgradnjo (nad 400 m antenske žice). Novo kupljen generator je vnaprej nastavljen za namestitev do tovarne 400 m. Če je vaša namestitev daljša, so potrebne naslednje nastavitve.

Prednosti nevidne ograje d-ograje:

 • zelo enostavna in hitra montaža (parcela lahko deluje v 1 uri)
 • poceni in zelo prilagodljiva možnost ograje - če je to potrebno, lahko spremenite ograjo Goes v skladu z veljavnimi zahtevami (Border bazen, gredice, skalnjake, vhodna vrata v hišo, itd)
 • ploskev je "nevidna", tj. ne moti pogleda na okolico ali estetsko moti vrt
 • lahko dodaja obstoječo ograjo, da pes še vedno premaga (preskoči, potopi, ugrize ...)
 • lahko zadržite poljubno število psov v določenem prostoru
 • 9,6 V rezervno baterijo, ki služi kot rezervno napajanje v primeru izpada električnega toka, lahko napaja napetost do oddajnega generatorja do 16 ur.

Generator oddajnika

 • 1. območje (opozorilo): neprekinjeno nastavljiva od 0 do 15 metrov (odvisno od modela in dolžine žice anten)
 • 2. trak (popravek): kontinuirano nastavljiv od 0 do 15 metrov (odvisno od modela in dolžine žice anten)
 • žica: nizka impedanca bakra izolirana 0,75 do 2,5 mm 2 , dolžina največ 2200 metrov
 • napajanje: adapter 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
 • mejna površina: največ 30 ha (s kvadratno namestitvijo)
 • Dimenzije 156 x 116 x 35 mm (D x Š x V)

Ovratnik

 • dimenzije: 34 x 43 x 64 mm
 • teža: 60 gramov (brez baterije in kontaktnih točk)
 • napajanje: litijeva baterija CR2 3V
 • življenjska doba baterije: 6 mesecev v pripravljenosti
 • nastavljiv obseg vratu: približno 15 do 72 centimetrov
 • delovna temperatura -10 do 50 stopinj Celzija
 • vodotesen, zaščiten pred potopitvijo v vodo
 • Intenzivnost stimulacijskega impulza se lahko nastavi na ovratniku v 8 nivojih
 • Funkcija ISIT omogoča ugotavljanje prisotnosti in intenzivnosti motenj signalov v krajih, kjer nameravate namestiti anteno žico in tako preprečijo morebitne težave vnaprej s pravilnim delovanjem d-ograjo

 

Obseg dobave

 • prenosni generator
 • Sprejemnik s tkanim pasom
 • 100 m žice s prerezom 0,75 mm 2
 • 2 kosa kontaktnih točk 12 mm in 2 kosi 17 mm
 • litijeva baterija CR2 3V 
 • rezervna baterija 9,6V
 • magnet z vratnim izrezom
 • napajalnik
 • testni sij
 • priključek antene
 • priključni priključki za žično povezavo 2 kos
 • plastična sidra za montažo oddajnega generatorja na steno 2 kosov
 • vijaki za pritrditev oddajnega generatorja na steno 2 kosi
 • navodila in garancijski list
 • učni DVD
 •  

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Spy Shop website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the Spy Shop website
Cookie strettamente necessari

I cookie strettamente necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web e senza di essi la trasmissione di messaggi nella rete di comunicazione non sarebbe possibile. Questi cookie sono necessari anche per offrirvi i servizi disponibili sul nostro sito web. Questi cookie consentono di accedere al proprio profilo utente, selezionare la lingua, accettare i termini e identificare la sessione utente.Per questi cookie non serve il consenso dell'utente.

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come viene utilizzato il nostro sito web. Questo ci aiuta a migliorare l'esperienza degli utenti e ad identificare le loro esigenze e tendenze. Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie pubblicitari

I plug-in e gli strumenti di terze parti utilizzati come cookie consentono il funzionamento delle funzionalità, aiutano ad analizzare la frequenza delle visite e il modo in cui vengono utilizzati i siti web. Se l’utente non acconsente all'uso di questi cookie, non verranno installati. In questo caso alcune funzionalità del sito web potrebbero non essere disponibili. Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie di social network

Consentono di fornire contenuti che vengono pubblicati sui social network e di registrare le vostre decisioni in modo da fornire un'esperienza utente più personale e migliorata. Utilizziamo questi cookie solo se avete effettuato l'accesso a un account utente Twitter, Facebook o Google quando utilizzi il sito web.

1. Informativa generale sui cookie 1.1. Cosa sono i cookie?

I cookie sono piccoli file di testo che la maggior parte dei siti web moderni memorizza sui dispositivi degli utenti, ovvero delle persone che utilizzano i loro dispositivi per accedere a determinati siti web su Internet. La loro memorizzazione è sotto il completocontrollo dell'utente, il quale può limitare o disabilitare la memorizzazione dei cookie nel proprio browser.

Alcuni cookie che permettono di registrare vari dati vengono memorizzati sul computer, sul tablet o sullo smartphone dell’utente, automaticamente o con il suo esplicito consenso.

1.2. Come funzionano e perché sono necessari?

Ad ogni visitatore o acquirente viene assegnato un cookie per poterlo identificare e consentire la sua tracciabilità all'inizio di ogni utilizzo del negozio online. I server forniti dal subappaltatore raccolgono automaticamente dati su come i visitatori, i commercianti o gli acquirenti utilizzano il negozio online e memorizzano questi dati sotto forma di registro delle attività (i cosiddetti »activity log«).

I server memorizzano informazioni sull'utilizzo del negozio online, le statistiche e i numeri IP. I dati sull'utilizzo del negozio online da parte degli acquirenti possono essere utilizzati dall’azienda per elaborazioni statistiche anonime, che servono a migliorare l'esperienza dell'utente e per la commercializzazione di prodotti e/o servizi attraverso il negozio online. Indirettamente e con il previo consenso dell’utente, il negozio online può memorizzare anche cookie di servizi esterni (ad es. Google Analytics) sul dispositivo del visitatore o dell'acquirente, che servono a raccogliere dati sulle visite al sito. Per i servizi esterni si applicano le regole e i termini generali sul trattamento dei dati personali, disponibili ai link sottostanti.

2. Autorizzazione all'uso dei cookie

Se l’impostazione predefinita del browser con cui visitate il sito web prevede di accettare tutti i cookie, significa che acconsentite al loro utilizzo. Se non volete utilizzare i cookie su questo sito web o se desiderate rimuoverli, seguite la procedura descritta sotto. La rimozione o il blocco dei cookie può causare il funzionamento non ottimale di questo sito web.

3. Cookie strettamente necessari e facoltativi e il vostro consens 3.1. L'azienda non è tenuta a ottenere il consenso dell'utente per l'utilizzo dei cookie strettamente necessari:

I cookie strettamente necessari sono essenziali per il corretto funzionamento del sito web e senza di essi la trasmissione di messaggi nella rete di comunicazione non sarebbe possibile. Questi cookie sono necessari anche per offrirvi i servizi disponibili sul nostro sito web. Questi cookie consentono di accedere al proprio profilo utente, selezionare la lingua, accettare i termini e identificare la sessione utente..

3.2. Cookie che non sono necessari dal punto di vista del normale funzionamento del sito web, e per i quali dobbiamo ottenere il vostro consenso (cookie facoltativi):

Cookie analitici

Questi cookie ci aiutano a raccogliere informazioni su come viene utilizzato il nostro sito web. Questo ci aiuta a migliorare l'esperienza degli utenti e ad identificare le loro esigenze e tendenze.Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie pubblicitari

I plug-in e gli strumenti di terze parti utilizzati come cookie consentono il funzionamento delle funzionalità, aiutano ad analizzare la frequenza delle visite e il modo in cui vengono utilizzati i siti web. Se l’utente non acconsente all'uso di questi cookie, non verranno installati. In questo caso alcune funzionalità del sito web potrebbero non essere disponibili.Questi cookie vengono utilizzati solo con l’esplicito consenso dell’utente.

Cookie di social network

Consentono di fornire contenuti che vengono pubblicati sui social network e di registrare le vostre decisioni in modo da fornire un'esperienza utente più personale e migliorata. Utilizziamo questi cookie solo se avete effettuato l'accesso a un account utente Twitter, Facebook o Google quando utilizzate il sito web.

4. Come si modificano le impostazioni dei cookies?

È possibile gestire i cookie facendo clic sul collegamento "Impostazione dei cookie" nel footer della pagina del sito.

Si può anche controllare e modificare le impostazioni dei cookie nel proprio browser web.

IPer eliminare i cookie dal proprio dispositivo, seguite attentamente le procedure descritte, ma tenete conto che facendo così molto probabilmente limiterete la funzionalità non solo del nostro sito web, ma anche della maggior parte degli altri siti web, poiché l'uso dei cookie è una costante nella stragrande maggioranza dei siti web moderni.