ograja d-fence 2002
ograja d-fence 2002 ograja d-fence 2002

ograja d-fence 2002

d-fence-2002-black
2626
SKU Code: d-fence-2002-black
User Code: 2626

An unrivaled system of invisible fence with BACK SOURCE !!! Thanks to the battery, this model watches your dog for up to 16 hours even in the event of a power supply failure !!!

The model includes a black transmitter generator and the set is intended for installation up to 2200 m . The package contains 100 m wire of 0.75 mm 2 cross section , with the possibility of buying another antenna wire.

Installation length - recommended wire cross-section 
up to 400 m - 0.75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm2

600 m - 900 m - 1,5 mm2

900 m - 2200 m - 2,5 mm2

We guarantee the correct installation only when buying a suitable wire cross section (depending on the size of the plot) with us or with our dealers.

For stock info write to info(a)spyshop.si
Availability: approx 30 days
OutOfStock
€221.00 €181.15 + VAT
€221.00 €181.15 + VAT

Product details

Thanks to the electronic invisible fence, your dog will learn to respect the boundaries of the defined space very quickly and will move freely only in places where there is no danger.

THE COMFORT BENEFIT OF THIS MODEL: This model contains a BATTERY BATTERY that will ensure safe operation of the device in the event of a power failure for up to 16 hours !!!!

The electronic invisible fence 202/2002 consists of a transmitter generator with a backup battery, a receiver and an antenna, here is a simple insulated wire. The transmitting generator generates a signal into the antenna wire to help you circumscribe the selected area by the alert and correction zone. The receiver attached to the dog collar scans the signal from the installed antenna wire, if it crosses the limit of the first (alert) band, the receiver begins to emit an intermittent beep. If the dog does not respond to the sound alert and exceeds the boundary of the second (correction) band, the receiver will simultaneously output the acoustic signal and the pacing pulse. The intensity of the stimulus pulse as well as the correction and warning zone widths can be easily setThe number of dogs with the attached receiver on the collar is not limited. The collar is compact and waterproof and, due to its low weight and ergonomic design, it can be used for all breeds of dogs.

Electronic systems of generator and collar use modern technology based on single-chip microprocessors. The device is suitable for any type of terrain, and can be easily installed with conventional tools. In order for the invisible fence system to work, the wire must be connected to the transmitter and form an unbroken wire loop (avoid damaging it). From the transmitter you will develop the wire around your land. The wire can be placed on the ground, shallowly buried (max. 10 cm deep) or attached to an existing fence or wall (in this case up to 30 cm above the ground). The standard package includes 100m antenna wire. If you need more than 100 m, you can buy another package with us and then connect the wire using the notched connectors (notched connectors are part of the base pack). If you want, so that the dog can freely walk through a certain place on your land, which you have to lead the wire, wind the outgoing wire around the incoming one, the twisting of the wires around itself causes the emitted waves to be disturbed, and the dog can move freely. The antenna voltage does not exceed 12 V, therefore there is no danger even if the conductor is broken. For better orientation, it is possible to mark a defined area of ​​the target.

Installation length - recommended wire cross-section 
up to 400 m - 0.75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm2

600 m - 900 m - 1,5 mm2

900 m - 2200 m - 2,5 mm2

The device has the option of setting the generator for short or long antenna wire installation.

d-fence 202/2002 2nd Generation allows switching of generator output, which is generated in antenna wire. This feature allows fine adjustment of the warning and correction zones for short installations (up to 400 m of antenna wire) and for long installations (over 400 m of antenna wire). The newly purchased generator is pre-set for installation up to 400 m from the factory. If your installation is longer, the following settings are required.

Advantages of an invisible fence d-fence:

 • very easy and quick installation (plot can be functional within 1 hour)
 • cheap and very variable option of the fencing of the plot - if necessary, you can change the fence in a while according to the current requirements (the boundary of the pool, the flower beds, the entrance doors to the house, etc.)
 • the plot is "invisible", ie. it does not disturb the view of the surroundings or aesthetically disturbs the garden
 • can add an existing fence that the dog still overcomes (skips, submerges, bites ...)
 • you can hold any number of dogs in the defined space
 • a 9.6V backup battery that serves as a backup power supply in the event of a power failure, is able to supply the voltage to the transmitting generator for up to 16 hours.

Transmitter generator

 • 1st zone (warning): continuously adjustable from 0 to 15 meters (depending on model and length of the antenna wire)
 • 2nd band (correction): continuously adjustable from 0 to 15 meters (depending on model and length of the antenna wire)
 • wire: low impedance copper insulated 0.75 to 2.5 mm 2 , length max. 2200 meters
 • power supply: adapter 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
 • boundary area: maximum 30 ha (with square installation)
 • Dimensions 156 x 116 x 35 mm (L x W x H)

Collar

 • dimensions: 34 x 43 x 64 mm
 • weight: 60 grams (without battery and contact points)
 • power supply: lithium battery CR2 3V
 • battery life: 6 months in standby mode
 • adjustable neck circumference: approx. 15 to 72 centimeters
 • operating temperature -10 to 50 degrees Celsius
 • waterproof, protected from immersion in water
 • the intensity of the stimulus pulse can be set on a collar in 8 levels
 • the ISIT function allows you to detect the presence and intensity of interfering signals in locations where you plan to install the antenna wire to prevent potential problems with the correct function of the d-fence

 

Scope of delivery

 • transmitting generator
 • Receiver with woven belt
 • 100 m of wire with a cross section of 0.75 mm 2
 • 2 pcs of contact points 12 mm and 2 pcs 17 mm
 • lithium battery CR2 3V 
 • backup battery 9.6V
 • magnet with neckline
 • power adapter
 • test glow
 • antenna connector
 • connector connectors for wire connection 2 pcs
 • plastic anchors for mounting the transmitting generator on the wall 2 pcs
 • screws for fixing the transmitting generator to the wall 2 pcs
 • instructions and warranty sheet
 • instructional DVD

Zahvaljujoč elektronski nevidni ograji se bo vaš pes naučil spoštovati meje definiranega prostora zelo hitro in se prosto gibal le v krajih, kjer ni nevarnosti.

Nepremagljiva Prednost tega modela: Ta model vključuje rezervno baterijo, ki bo zagotavljal varno delovanje opreme med izpadom električne energije za do 16 ur !!!!

Elektronska nevidna ograja 202/2002 je sestavljena iz generatorja oddajnika z rezervno baterijo, sprejemnikom in anteno, tukaj je preprosta izolirana žica. Oddaja generator generira signal za anteno žico, s katero se prostorski izbrani opozorilo območja in popravek območje. Sprejemnik nameščen na ovratnik psa zazna signal razmnoževalnega od nameščene antene žico premaga mejo prvi pes (opozorilo) območja, bo sprejemnik oddaja občasno zvočni signal. Če se pes ne odzove na zvočno opozorilo in presega mejo drugega (korekcijskega) pasu, bo sprejemnik istočasno oddajal zvočni signal in impulz pečenja. Z lahkoto lahko nastavite intenzivnost pulza stimulacije, kot tudi širino korekcije in opozorilne coneŠtevilo pse z veznim sprejemnikom na ovratniku ni omejeno. Ovratnik je kompakten in nepremočljiv, zaradi majhne teže in ergonomske oblike pa se lahko uporablja za vse pasme psov.

Elektronski sistemi generatorja in ovratnika uporabljajo sodobno tehnologijo, ki temelji na mikroprocesorjih z enim čipom. Naprava je primerna za vse vrste terenov in jo je mogoče preprosto namestiti z običajnimi orodji. Da bi sistem nevidne ograje deloval, mora biti žica priključena na oddajnik in oblikovati neprekinjeno žično zanko (preprečiti je, da bi jo poškodoval). Iz oddajnika boste razvili žico okoli svoje zemlje. Žico lahko postavite na tla, plitko zakopano (največ 10 cm globoko) ali pritrjeno na obstoječo ograjo ali steno (v tem primeru do 30 cm nad tlemi). Standardni paket vključuje 100m antenske žice. Če potrebujete več kot 100 m, lahko z nami kupite še en paket in nato žico povežete z zrezanimi konektorji (zrezani konektorji so del osnovnega paketa). Če želite, tako da lahko pes prosto skozi neko mesto na vaše nepremičnine, ki mora voditi žice, navijanje žice okoli dohodni odhodni, žice zavite okrog seboj povzroča izumrtje oddanih valov in pes lahko prosto giblje na tem mestu. Napetost antene ne presega 12 V, zato ni nevarnosti, tudi če je prevodnik prekinjen. Za boljšo usmerjenost je mogoče označiti določeno območje tarče.

Montažna dolžina - priporočeni žični presek 
do 400 m - 0,75 mm 2

400 m - 600 m - 1,0 mm 2

600 m - 900 m - 1,5 mm 2

900 m - 2200 m - 2,5 mm 2

Naprava ima možnost nastavitve generatorja za namestitev kratke ali dolge antenske žice.

d-ograja 202/2002 2. generacija omogoča preklapljanje generatorske moči, ki nastaja v antenski žici. Ta funkcija omogoča fino nastavitev opozorila in korekcijskih cone za kratko montažo (do 400 m antenske žice), medtem ko je za dolgo vgradnjo (nad 400 m antenske žice). Novo kupljen generator je vnaprej nastavljen za namestitev do tovarne 400 m. Če je vaša namestitev daljša, so potrebne naslednje nastavitve.

Prednosti nevidne ograje d-ograje:

 • zelo enostavna in hitra montaža (parcela lahko deluje v 1 uri)
 • poceni in zelo prilagodljiva možnost ograje - če je to potrebno, lahko spremenite ograjo Goes v skladu z veljavnimi zahtevami (Border bazen, gredice, skalnjake, vhodna vrata v hišo, itd)
 • ploskev je "nevidna", tj. ne moti pogleda na okolico ali estetsko moti vrt
 • lahko dodaja obstoječo ograjo, da pes še vedno premaga (preskoči, potopi, ugrize ...)
 • lahko zadržite poljubno število psov v določenem prostoru
 • 9,6 V rezervno baterijo, ki služi kot rezervno napajanje v primeru izpada električnega toka, lahko napaja napetost do oddajnega generatorja do 16 ur.

Generator oddajnika

 • 1. območje (opozorilo): neprekinjeno nastavljiva od 0 do 15 metrov (odvisno od modela in dolžine žice anten)
 • 2. trak (popravek): kontinuirano nastavljiv od 0 do 15 metrov (odvisno od modela in dolžine žice anten)
 • žica: nizka impedanca bakra izolirana 0,75 do 2,5 mm 2 , dolžina največ 2200 metrov
 • napajanje: adapter 230 V / 50 Hz, 15 V / 300 mA
 • mejna površina: največ 30 ha (s kvadratno namestitvijo)
 • Dimenzije 156 x 116 x 35 mm (D x Š x V)

Ovratnik

 • dimenzije: 34 x 43 x 64 mm
 • teža: 60 gramov (brez baterije in kontaktnih točk)
 • napajanje: litijeva baterija CR2 3V
 • življenjska doba baterije: 6 mesecev v pripravljenosti
 • nastavljiv obseg vratu: približno 15 do 72 centimetrov
 • delovna temperatura -10 do 50 stopinj Celzija
 • vodotesen, zaščiten pred potopitvijo v vodo
 • Intenzivnost stimulacijskega impulza se lahko nastavi na ovratniku v 8 nivojih
 • Funkcija ISIT omogoča ugotavljanje prisotnosti in intenzivnosti motenj signalov v krajih, kjer nameravate namestiti anteno žico in tako preprečijo morebitne težave vnaprej s pravilnim delovanjem d-ograjo

 

Obseg dobave

 • prenosni generator
 • Sprejemnik s tkanim pasom
 • 100 m žice s prerezom 0,75 mm 2
 • 2 kosa kontaktnih točk 12 mm in 2 kosi 17 mm
 • litijeva baterija CR2 3V 
 • rezervna baterija 9,6V
 • magnet z vratnim izrezom
 • napajalnik
 • testni sij
 • priključek antene
 • priključni priključki za žično povezavo 2 kos
 • plastična sidra za montažo oddajnega generatorja na steno 2 kosov
 • vijaki za pritrditev oddajnega generatorja na steno 2 kosi
 • navodila in garancijski list
 • učni DVD
 •  

In addition to mandatory cookies, we also use analytical and advertising cookies, as well as social network cookies on the Spy Shop website.

If you agree with this, please click on the I ACCEPT button. For a detailed description and in order to set the use of individual cookies, click on the COOKIE SETTINGS link.

×
Managing cookies on the Spy Shop website
Mandatory cookies

are cookies that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They allow you to log in to the user profile, select the language, agree to the terms and conditions and identify the session of the user. We are not obliged to obtain consent for their use.

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

1. General information about cookies 1.1. What are cookies?

Cookies are small text files that most modern websites store on the devices of their visitors, i.e. people who access certain websites on the Internet with their devices. The storing of cookies is under the complete control of the user, since users can easily configure their browser to restrict or disable the storage of cookies.

While visiting the website and its subpages and performing operations on the website, your computer, phone or tablet, automatically or after gaining your explicit consent, stores certain cookies through which various data can be recorded.

1.2. How do they work and why we use them?

Each visitor or shopper is assigned a cookie in order to identify him and ensure traceability at the beginning of each use of the online store. The servers provided to the company by the subcontractor automatically collect data on how visitors, shop owners or shoppers use the online store and store this data in the form of an activity log.

The servers store information about the use of the online store, statistics and IP numbers. Data on the use of the online store by shoppers can be used by the company for compiling anonymous statistics that help us improve the user experience as well as market products and / or services through an online store.

Indirectly and upon obtaining consent, the online store may also store external service cookies on the visitor's or shopper's device (e.g. Google Analytics) which are used to collect data on website visits. Regarding external services, the rules and general conditions on the processing of personal data, which are available at the links below, apply.

2. Permission to use cookies

If the settings of the browser with which you visit the website are such, that they accept all cookies, it means that you agree to their use. In case you do not want to use cookies on this website or you want to remove them, you may follow the procedure below. Removing or blocking cookies may result in suboptimal performance of this website.

3. Mandatory and optional cookies and your consent 3.1. We are not required to gain your consent for the use of mandatory cookies:

Mandatory cookies are cookies, that are essential for the proper functioning of the website, whereby the transmission of information in the communication network would not be possible without them. These cookies are also necessary in order for us to offer you the services, which are available on our website. They enable login into the user profile, language selection, agreeing to the terms and conditions and user session identification.

3.2. Cookies that are not necessary for the normal operation of the website, and for which we are obliged to obtain your consent (optional cookies):

Analytical cookies

These cookies help us understand how our visitors use our website. They help us improve the user experience and identify user requirements and trends. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Advertising cookies

Third-party plug-ins and tools used as cookies enable various functionalities to work, help us analyse the frequency of visits and how the website is used. If an individual does not agree to the use of these cookies, they will not be installed, while it may however happen, that some interesting features of the website will not be available. We only use these cookies if you have explicitly consented to their use.

Social network cookies

These cookies make it possible for us to provide content for posts on social media and record your actions so that we may provide a more personal and enhanced user experience. We use these cookies only if you are logged into a Twitter, Facebook or Google user account when using the website.

4. How to manage cookies?

You can manage cookies by clicking on the "Cookie settings" link in the footer of the website.

You can also control and change cookie settings in your own web browser.

In case you want to delete cookies from your device, we advise you to follow the described procedures, by doing so, you will most likely limit the functionality of not only our website but also most other websites, as the majority of modern websites use cookies.